Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Samfundet är en privaträttslig sammanslutning, där landets alla advokater ingår.

Sveriges advokatsamfund har, enligt stadgarna, till ändamål att

  • vidmakthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren
  • följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo
  • tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen
  • verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokatsamfundet anlitas i stor utsträckning som remissorgan och avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Samfundet uppfyller också vissa offentliga uppgifter. Genom regleringen i rättegångsbalken tilldelas samfundet förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning, framför allt i fråga om inträdesärenden samt den disciplinära verksamheten.

Avdelningar

Advokatsamfundet är geografiskt indelat i sju avdelningar, var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse. Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland annat i ärenden som rör ansökningar om inträde i Advokatsamfundet. 

Fullmäktige

Ledamöternas bestämmande inflytande över Advokatsamfundet utövas genom fullmäktige, som utses av avdelningarna. Fullmäktige sammanträffar en gång per år och väljer Advokatsamfundets styrelse, som består av nio ordinarie ledamöter, nio suppleanter, ordförande och vice ordförande. Fullmäktige granskar genom revisorerna styrelsens redovisning för sin förvaltning och beslutar om ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutar också om avgifter. De advokater som åtar sig förtroendeuppdrag i något av Advokatsamfundets organ utför detta utan ersättning. Fullmäktige väljer också ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till disciplinnämnden. De återstående tre ledamöterna av disciplinnämnden, de offentliga representanterna, utses av regeringen. I sin verksamhet är disciplinnämnden helt självständig.

Kansli

Advokatsamfundet har sitt kansli på Norra Djurgården i Stockholm. Den dagliga verksamheten leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet. Kansliet fungerar som serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd och skiljenämnder. Till kansliet hör också tidskriften Advokatens redaktion och webbredaktionen. Kansliets lokaler rymmer även Stiftelsen Juridiska Biblioteket. Juridiska biblioteket är tillgängligt för advokater och jurister.


Mer information om Advokatsamfundet och samfundets arbete hittar du på samfundets hemsida.