Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Fadderprojektet

Med anledning av den ökade flyktingtillströmningen skickade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i september 2015 ut ett upprop till alla advokater och biträdande jurister att ställa upp och engagera sig som faddrar för ensamkommande flyktingbarn.

Tanken med uppropet är att advokater och biträdande jurister med sina speciella kunskaper och sina erfarenheter är särskilt lämpliga att hjälpa dessa ensamkommande barn att etablera tillitsfulla relationer med vuxna och andra barn i samhället.

Cirka 200 advokater och biträdande jurister runtom i landet har anmält intresse att delta i projektet.

En arbetsgrupp tillsattes för att samordna projektet och ett omfattande arbete med att informera kommuner, skolor, boenden och övriga som arbetar med ensamkommande barn inleddes. Projektet bemöttes med positiv respons från alla aktörer, såväl offentliga som privata. Mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen prioriteras givetvis de akuta frågorna som asylmottagande, boenden och skolgång, vilket medför att det kommer att ta tid att etablera fadderprojektet. Det är emellertid tänkt att vara ett långsiktigt projekt som överlever de akuta skeenden som vi sett under 2015.  

De advokater och biträdande jurister som anmält intresse att ställa upp i projektet har löpande informerats om projektets fortgång. Information har lämnats om att projektet är flexibelt och kan komma att involvera andra åtaganden än rena fadderuppdrag. Information om fadderprojektet finns även tillgänglig på Advokatsamfundets hemsida och uppdateras löpande. På hemsidan går det att se namn och byråtillhörighet på samtliga som har anmält intresse att delta i projektet.

Projektet har kommit igång runtom i landet. Advokatsamfundet har fått mycket positiv respons från de matchningar som hitintills skett. En del faddrar hjälper sina adepter med läxläsning och svenska, övningskörning och simning, medan andra bara träffas för att umgås.

Advokatsamfundet vill gärna nå ut till fler ensamkommande ungdomar, så att de får information om att denna möjlighet finns.

Läs mer om fadderprojektet på www.advokatsamfundet.se

Den som har frågor eller känner någon som är intresserad av att få en fadder är välkommen att kontakta oss på fadder@advokatsamfundet.se.