Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Frågor och svar om advokater

Nedan får du svar på tolv frågor om advokater. Vi vill ge dig möjlighet att skaffa dig en uppfattning om vad en advokat kan hjälpa till med. Vi ger även svar på frågor om hur du går tillväga om du inte får den service du förväntar dig.

1. I vilka frågor bör jag kontakta advokat?

När du känner behov av att tala med en rådgivare i rättsliga frågor. Det kan gälla frågor som medför personliga eller ekonomiska konsekvenser för dig: familjerättsfrågor som äktenskap, samboförhållande, skilsmässa eller arvsfrågor. Köp eller försäljning av fast egendom. Tvister som rör arbetet, skattefrågor, avtal och kontrakt, affärs-, bostads- och fastighetsfrågor. Ärenden där du blivit stämd eller vill stämma någon eller i samband med en polisutredning.

2. När ska jag ta kontakten?

Så snart du känner att du behöver prata med någon juridiskt sakkunnig. Vänta inte tills frågan övergått till att bli ett problem eller en konflikt. Ju fortare du kontaktar en advokat, desto större är chansen att konflikten kan lösas genom förhandlingar och att problemen därigenom kan redas ut. Inget fall är det andra likt. ”Det finstilta” är inte alltid lätt att finna och det kan vara ännu svårare att tolka det korrekt.

3. Hur får jag kontakt med en advokat?

Det vanligaste är att man frågar sina vänner och affärskontakter om de känner någon advokat som de har goda erfarenheter av. Det finns också en förteckning över landets alla advokater på Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se. Sökning kan ske inom olika rättsområden, därtill kan sökning ske på ort. Advokatsamfundet kan inte lämna rekommendationer om advokater.  

4. Hur vet jag vilken advokat som passar för just mitt behov?

Många advokater annonserar vilken verksamhetsinriktning de har t.ex. på sina hemsidor. När du söker efter advokat på Advokatsamfundets hemsida kan du även söka på rättsområden. När du ringer en advokat och presenterar ditt ärende, avgör advokaten om han eller hon kan åta sig ditt uppdrag.

5. Hur mycket information ska jag lämna vid första samtalet med advokaten?

Vid en första kontakt med en advokat, berätta lite kortfattat vad ditt juridiska ärende gäller, så att advokaten kan genomföra en jävskontroll för att undvika en intressekonflikt. Det är viktigt att fråga advokaten om det första samtalet är utan kostnad. När advokaten bekräftat till dig att denne kan ta ditt ärende, så är det lämpligt att ge ytterligare information om ärendet.  

6. Vad kostar det att anlita en advokat?

Det finns inte något fast pris för advokattjänster. Advokater är fria att bestämma sitt eget arvode. Enligt god advokatsed ska dock en advokats arvode dock vara skäligt. Vid bedömningen av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter. För mer information gå till: Vad kostar en advokat?

7. Kan jag få hjälp med advokatkostnaderna?

Du kan ha rättsskydd inkluderat i din hemförsäkring eller annan försäkring. Du kan om vissa förutsättningar är uppfyllda få rättshjälp. Ta upp frågor om rättsskydd och rättshjälp med advokaten vid första mötet. Advokaten är enligt de vägledande reglerna om god advokatsed skyldig att upplysa sina klienter om möjligheten att få uppdraget finansierat genom offentliga förmåner eller försäkringsskydd. Din advokat ska också hjälpa till att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Om du är fackligt ansluten kan du även få viss hjälp från fackföreningens jurister. Kontakta din fackförening för mer information.

För mer information om rättsskydd och rättshjälp gå till: http://www.rattshjalpsmyndigheten.se/Vad-ar-rattshjalp/Rattsskydd-eller-rattshjalp/ samt: Vad kostar en advokat?

8. Kan man få en kostnadsuppskattning redan från början?

Om ärendet du har är klart avgränsat, kan du få en uppskattning av kostnaderna. Gäller det en mer komplicerad fråga, kan det vara svårt för advokaten att lämna en precis prognos eftersom det är omöjligt att från början veta hur ärendet juridiskt kommer att utvecklas. Detta kan exempelvis gälla vid tvist där man inte vet hur motparten kommer att agera. Advokaten har ansvar för att bevaka att kostnaderna inte blir för höga i förhållande till vad som kan vinnas genom att driva ärendet vidare.

9. Kan jag lita på att advokaten helhjärtat ställer upp för mig?

Advokaten är skyldig att arbeta enligt god advokatsed, vilket bland annat innebär att advokatens främsta uppgift är att efter bästa förmåga lojalt tillvarata sin klients intressen.

10. Vågar jag anförtro mig åt en advokat?

Svaret är obetingat ja. Advokaten har tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats honom eller henne i förtroende. Diskretion och tystnadsplikt gäller också de personer som är anställda hos advokaten.

11. Vad skiljer en advokat från andra jurister som erbjuder rådgivning?

Vem som helst kan kalla sig jurist och starta en juridisk byrå – här finns ingen kontroll från samhällets sida. När det gäller rätten att få kalla sig advokat måste man ha blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. För att bli ledamot i samfundet måste man ha en jur. kand.-examen, vilket tar cirka fem år av akademiska studier. Efter examen ska man ha arbetat tre år med praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom arbete som biträdande jurist vid advokatbyrå eller genom att driva egen juridisk verksamhet. Därefter skall man ha avlagt en godkänd advokatexamen. Man ska ha en ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt vara lämpad för advokatverksamhet.

En advokat får inte vara anställd hos någon annan än hos en advokat. Advokaten är självständig och har sin lojalitet mot klienterna – ingen annan. Advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt. Advokaten är skyldig att följa de regler som finns för att förhindra intressekonflikter. En advokat måste följa samfundets etiska regler om god advokatsed.

12. Hur gör jag om jag inte är nöjd med en advokat?

Alla advokater står under Advokatsamfundets tillsyn.

Disciplinnämnden prövar frågor huruvida en advokat brutit mot reglerna om god advokatsed. Om du är missnöjd med din advokat och anser att advokaten inte har iakttagit god advokatsed i sin verksamhet kan du anmäla advokaten till disciplinnämnden. Om disciplinnämnden anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att ge advokaten en disciplinär påföljd. För mer information om hur du gör en disciplinanmälan gå till: Disciplinanmälan

Om du är konsument och har ett krav mot en advokat eller en advokatbyrå kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden. Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan här besluta om att arvode ska sättas ner efter en skälighetsbedömning. För mer information om Konsumenttvistnämnden, gå till: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.