Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Juridiska artiklar

Hitta artiklar om vardagsjuridiska frågor skrivna av advokater.

Här kan du:

  • Söka på juridiska ämnen
  • Läsa artiklar skrivna av erfarna advokater

Medling i tvistemål

Vad är medling? Vad är det bra för? Finns det risker?

Alla kan hamna i en tvist

Alla kan någon gång hamna i en tvist. Det kan t ex gälla upptäckta fel i den fastighet du just sålt och som köparen nu kräver ersättning för eller fel på din nyinköpta bil som utlovades vara i nyskick eller om du har en fordran på någon som inte vill betala. 

Att tänka på vid köp av fastighet utomlands

Att köpa ett bostadshus är i Sverige en relativt enkel och okomplicerad procedur. Vill man däremot skaffa boende utomlands gäller delvis helt andra regler. Ofta kan sådana köp inte ske genom mäklare eller bank utan kräver beaktande av strikta nationella formregler och medverkan av så kallade notarier.

Svensk arbetsrätt kan även gälla vid arbete utomlands

Arbetar man i Sverige gäller svensk arbetsrätt. Arbetar man utomlands gäller i regel värdlandets arbetsrätt. Det kan vara svårt att veta vad som gäller, i synnerhet om man bara är tillfälligt stationerad utomlands. Under vissa omsträndigheter kan man som arbetstagare ändå åberopa i alla fall delar av svensk arbetsrätt även utanför landets gränser.

Att tänka på avseende testamente vid flytt utomlands

Hittills har svensk arvsrätt gällt för arv efter svensk medborgare. Men så är det inte längre. Vill man vara säker på att svensk rätt ska gälla även fortsättningsvis måste man aktivt göra ett val.

Enskild egendom vid bodelning, arv och äktenskapsskillnad

Jag har i min praktiska verksamhet många gånger stött på missförstånd gällande innebörden av enskild egendom i äktenskapet och vilken betydelse det får vid bodelning i samband med arv och äktenskapsskillnad. Egendomen blir enskild antingen genom äktenskapsförord, genom föreskrift i gåvobrev eller testamente.

Att köpa begagnat - kan man vara säker på att få behålla det som köps?

Nedan följer lite kort om vad man bör tänka på när man köper begagnat.

Köp av fastighet - ett handslag räcker inte

Kort om formkraven vid köp av fastighet.

Processförfarandet vid domstol i mål om vårdnad, boende och umgänge

Om föräldrar inte kan komma överens i frågor som rör deras barn när det gäller vårdnad, boende och umgänge, kan man till en början få hjälp genom att delta i samarbetssamtal hos Familjerätten som är en del av Socialtjänsten. Syftet med samtalen är att föräldrar tillsammans med särskilt utbildade socialsekreterare ska kunna hitta lösningar i tvistefrågorna, som i slutändan kan nedtecknas i ett giltigt avtal mellan parterna. Om någon överenskommelse inte kan träffas, återstår inget annat än att väcka talan vid domstol (tingsrätt), och få saken prövad. Vad händer sedan?

Några noteringar om försäkringsskydd för näringsidkare.

Nedan görs några noteringar om näringsidkares försäkringsskydd utifrån ett rättsligt perspektiv.

Vad innebär en kommersiell tvist?

Nedan görs några noteringar rörande vad en tvist typiskt sett kan tänkas innebära för en näringsidkare. Inledningsvis kan sägas att varje tvist är unik – den ena tvisten skiljer sig som regel mycket från andra. Få företag tvistar ofta utan det är många gånger en sällan förekommande händelse. Det gör också att man kanske saknar rutiner och erfarenheter av hur en tvist ska hanteras. Situationen är också olika beroende på om man är potentiell kärande (den som driver kravet) eller svarande (den som försvarar sig mot kravet).

Obestånd. Vad man som företagare bör göra när det blir röda siffror på sista raden i resultaträkningen

Samäganderätt och hur den kan upplösas

Av olika anledningar kan flera personer komma att samäga egendom. Samägandet kan t. ex. uppstå genom att minst två personer köper någonting tillsammans eller blir gemensamt ägare till egendom genom gåva, arv, testamente eller bodelning. Ett samägande kan med tiden skapa problem och frågan om på vilket sätt man kan upplösa samäganderätten kan då bli aktuell.

Borgen och annan säkerhet

Det förekommer då och då att vi blir ombedda att ställa säkerhet för vår egen eller någon annan persons skuld, t.ex. i samband med banklån eller kontrakt på en hyreslägenhet. Den här artikeln behandlar i korthet vad som avses med att ställa säkerhet, begreppen pant och borgen och några saker man bör tänka på i samband med säkerheter.

Underhåll och renovering av    hyreslägenhet

Artikeln beskriver översiktligt vilka rättigheter och skyldigheter som en hyresgäst har i dessa avseenden. Informationen gäller endast för privat hyra av bostadslägenhet som är avsedd för permanent boende. Andra regler gäller för hyra av lokal. Därutöver finns undantag, från vad som anges nedan, vid hyra av fritidsbostad, enfamiljshus, lägenhet inom s.k. ägarlägenhetsfastighet och bostadsrättslägenhet.