Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Att tänka på avseende testamente vid flytt utomlands

Karl Woschnagg

Karl Woschnagg

| Advokat & Rechtsanwalt Karl Woschnagg, HEUSSEN Rechtsanvaltgesellschaft mbH, FRANKFURT AM MAIN

Hittills har svensk arvsrätt gällt för arv efter svensk medborgare. Men så är det inte längre. Vill man vara säker på att svensk rätt ska gälla även fortsättningsvis måste man aktivt göra ett val.


Enligt en EU-förordning skall för alla dödsfall från den 17 augusti 2015 i alla länder i Europa med undantag för Danmark, Storbritannien och Irland det lands lag gälla i arvsfrågor där den avlidne var bosatt vid sin död (s k hemvist). Medborgarskapet har ingen betydelse. Vad som är hemvist kan vara svårt att bedöma, exempelvis för expats, som flyttar utomlands för några år eller pensionärer som bor i Sverige bara delar av året. Det kan alltså vara tillfälligheter och oförutsägbara omständigheter som avgör vilkets lands rätt kommer att gälla. Om man vill undvika denna osäkerhet, kan man i testamentetet därför träffa ett rättsval, d v s bestämma att det lands lag skall gälla där man är medborgare. Är man medborgare i flera länder, kan man fritt välja ett av dessa. Innan ett sådant rättsval träffas bör man undersöka vilken rättsordning som är den förmånligare under rådande förhållanden.

För testamentets upprättande bör även gällande regler avseende formen beaktas. Dessa kan variera avsevärt beroende på var testamentet upprättas. Observera vidare att ett rättsval gällande arvsrättsliga frågor inte berör skatterättsliga frågor.

För en mer detaljerad rådgivning rekommenderas att kontakta advokat. Sveriges advokatsamfund har ett hundratal ledamöter verksamma utomlands.

Karl Woschnagg

advokat

karl.woschnagg@heussen-law.de