Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Att tänka på vid köp av fastighet utomlands

Karl Woschnagg

Karl Woschnagg

| Advokat & Rechtsanwalt Karl Woschnagg, HEUSSEN Rechtsanvaltgesellschaft mbH, FRANKFURT AM MAIN

Att köpa ett bostadshus är i Sverige en relativt enkel och okomplicerad procedur. Vill man däremot skaffa boende utomlands gäller delvis helt andra regler. Ofta kan sådana köp inte ske genom mäklare eller bank utan kräver beaktande av strikta nationella formregler och medverkan av så kallade notarier.

I större delen av Europa - undantaget de Brittiska öarna, Skandinavien, delar av tidigare Jugoslavien och i viss mån Schweiz - har man det så kallade latinska notariesystemet. Detta skiljer sig fundamentalt från svenska notariers uppgifter och innebär att man för en rad rättshandlingar, däribland köp och inteckning av fastigheter, måste anlita en i respektive land verksam notarie. Denne är inget partsombud utan neutral och i regel en kvalificerad jurist.  Notarien måste sätta upp köpehandlingarna och medverka vid transaktionen samt tillse att överföringen av egendomen registreras i fastighetsregistret. Sätts köpehandlingarna upp utan medverkan av notarie saknar de i regel rättslig verkan. Ett giltigt förvärv kan inte ske. Det är notariens uppgift och ansvar att se till att egendom inte skrivs över på köparen innan denne fått köpeskillingen. Notarien ansvarar även för att egendomen går över på köparen när väl betalningen skett.

För en mer detaljerad rådgivning rekommenderas att kontakta advokat. Sveriges advokatsamfund har ett hundratal ledamöter verksamma utomlands. Det finns dessutom en svenskspråkig ”Europeisk förteckning över notarier” (http://www.notaries-directory.eu/?language=sv).

Karl Woschnagg

advokat

karl.woschnagg@heussen-law.de