Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Borgen och annan säkerhet

Sofia Olsson

Sofia Olsson

| Advokatfirman Vinge KB, MALMÖ

Det förekommer då och då att vi blir ombedda att ställa säkerhet för vår egen eller någon annan persons skuld, t.ex. i samband med banklån eller kontrakt på en hyreslägenhet. Den här artikeln behandlar i korthet vad som avses med att ställa säkerhet, begreppen pant och borgen och några saker man bör tänka på i samband med säkerheter.

Att ställa säkerhet

Att man ställer säkerhet för en skuld eller för ett annat åtagande, t.ex. skyldigheten att betala hyra, innebär att den som har ett krav mot dig inte enbart behöver förlita sig på att du kan betala när skulden (eller hyran) förfaller till betalning eftersom det finns annan egendom (pantegendomen) eller en annan person (borgensmannen) som också är skyldig att svara för betalningen. 

Säkerhet utgörs i regel av pant, d.v.s. ett avtal om att betalningen får tas ur någon slags egendom, eller borgen, d.v.s. ett betalningslöfte från en annan person. Denna andra person kallas för borgensman.

Pant kan man ställa för sin egen eller för någon annans skuld. Ett borgensåtagande kan man bara göra för någon annans skuld eftersom det inte tjänar något till att ytterligare en gång lova att man ska betala en skuld som man redan har.

Pant

 När man ställer en pant ingår man ett avtal med den som har ett krav om att denne (panthavaren) ska ha rätt att tillgodogöra sig värdet av en viss egendom för att få betalt för sitt krav. Avtalet om pantsättning behöver inte vara skriftligt, men är nästan alltid det. Avtalet måste ange för vilka krav som panten ska gälla. Det kan vara för krav som finns när man ingår pantavtalet eller för krav som ev. kommer att uppstå i framtiden (t.ex. hyra). Det är dock viktigt att man av avtalet kan förstå vilka krav som ska skyddas av panten. Det ska också framgå vilken egendom som utgör panten. Vidare ska det av pantavtalet framgå att den som ställer panten (pantsättaren) pantsätter egendomen till säkerhet för det angivna kravet.

Nästan all egendom kan användas som säkerhet, men för att panthavarens anspråk på betalning ur panten ska ha företräde framför andra som har krav på pantsättaren (dessa kallas borgenärer) måste man uppnå något som kallas sakrättsligt skydd. Det innebär förenklat att pantsättaren måste överlämna egendomen till panthavaren och att pantsättaren under den tid som egendomen är pantsatt inte får förfoga över den. Om man därför vill använda sig av t.ex. en klocka eller ett smycke som pant, måste föremålen överlämnas till panthavaren. Har pantsättaren kvar rådigheten över föremålet, vilket i det här exemplet skulle kunna vara genom att ägaren ges en rätt att använda klockan, är panten inte skyddad.

När det gäller fastigheter och bostadsrätter fungerar rådighetsavskärandet lite annorlunda eftersom pantsättaren naturligtvis får fortsätta att bo i bostaden. Fastigheter pantsätts genom att ägaren tar ut en s.k. inteckning i fastigheten. Inteckningen symboliserar ett visst ekonomiskt värde i fastigheten och det är sedan själva inteckningshandlingen (som kallas pantbrev) som pantsätts. I Sverige finns både fysiska pantbrev och digitala pantbrev. Är det fråga om ett fysiskt pantbrev lämnas handlingen till panthavaren. Vid ett digitalt pantbrev registreras panten i ett register. Det värde som en inteckning symboliserar har ingen koppling till fastighens marknadsvärde utan fastighetsägaren bestämmer själv hur stor inteckning som ska tas ut. Eftersom det utgår en skatt på det belopp som inteckningen svarar mot första gången den tas ut, tar man i regel inte ut större inteckning än vad panthavaren kräver. Skatten uppgår till 2 procent av värdet (för en inteckning på 500.000 kr betalar man alltså 10.000 kr i skatt). Pantbrevet kan sedan användas upprepade gånger. När en bostadsrätt pantsätts får panthavaren skydd mot pantsättarens borgenärer genom att ett meddelande om panten skickas till bostadsrättsföreningens styrelse.

 Vad är en borgensförbindelse?

En borgen innebär att någon annan än den som är betalningsskyldig också lovar att betala beloppet. På samma sätt som vid pant ingår borgensmannen och den som vill få sin fordran säkerställd genom borgen ett avtal. Detta avtal kan vara skriftligt eller muntligt och ska innehålla uppgift om vilken skuld eller vilket åtagande som borgen gäller för.

Det är bra att tänka på att i avtalet komma överens om det högsta belopp som borgenären kan få betalt under borgen och om man ställer borgen för åtaganden som kan uppkomma under en längre period, t.ex. hyresbetalningar under ett hyreskontrakt, hur länge borgensåtagandet ska gälla.

 Vad händer om gäldenären inte kan betala?

Den som är betalningsskyldig och för vars skuld eller åtagande som pant eller borgen ställts kallas gäldenär.

Om gäldenären inte kan betala har en panthavare rätt att sälja panten och ur köpeskillingen behålla så mycket som skulden uppgår till samt vissa andra ersättningar. En panthavare får aldrig bara behålla pantegendomen utan är skyldig att sälja den och redovisa överskottet till pantsättaren. Däremot kan en panthavare själv köpa in pantegendomen. Vissa panter kan säljas av panthavaren direkt och andra typer av pant, såsom fastigheter och bostadsrätter säljs genom Kronofogdemyndigheten.

När det gäller borgen så finns det olika typer av borgensåtaganden. En enkel borgen innebär att borgenären först måste försöka få betalt från gäldenären innan borgenären kan begära att borgensmannen ska betala. En s.k. proprieborgen (eller borgen såsom för egen skuld ) innebär att borgenären kan välja om denne vill kräva betalning från borgensmannen eller gäldenären.

Vad gäller om jag tvingas att betala i huvudmannens ställe?

Den som är tvungen att betala en annans skuld som borgensman eller genom att en pant tas i anspråk övertar borgenärens rätt till betalning från gäldenären och har alltså rätt att kräva att gäldenären ersätter vad man har betalt. Dessvärre är det ju ofta gäldenärens bristande betalningsförmåga som lett fram till att panten eller borgen tagits i anspråk och det kan därför vara svårt även för borgensmannen/pantsättaren att få betalt. Det är därför viktigt att innan man ställer pant eller borgen noga överväga risken för att gäldenären inte kommer att kunna betala det aktuella beloppet.