Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Enskild egendom vid bodelning, arv och äktenskapsskillnad

Marie-Louise Landberg

Marie-Louise Landberg

| Advokaterna Enetjärn & Landberg HB, NORRKÖPING

Jag har i min praktiska verksamhet många gånger stött på missförstånd gällande innebörden av enskild egendom i äktenskapet och vilken betydelse det får vid bodelning i samband med arv och äktenskapsskillnad.

Egendomen blir enskild antingen genom äktenskapsförord, genom föreskrift i gåvobrev eller testamente.

Bodelning i samband med dödsfall

Är den avlidne gift skall båda makarnas egendom antecknas i bouppteckningen efter den avlidne. Råder giftorättsgemenskap mellan makarna kallas deras egendom för giftorättsgods. Om giftorätts-gemenskapen är utesluten kallas egendomen för enskild egendom. Enskild egendom är egendom som inte är giftorättsgods

Är den avlidne gift skall normalt en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet ske innan arvskifte kan företas. I bodelning ingår endast giftorättsgods.

Det innebär att enskild egendom inte ingår i bodelning mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande. Den enskilda egendomen kan dock utgöra arv för den efterlevande maken.

Makar med gemensamma barn

Ett exempel på missförstånd gällande innebörden av enskild egendom är när det är fråga om makar som bara har gemensamma barn. Många tror att den enskilda egendomen blir undantagen från arv för den efterlevande maken och går direkt till den avlidnes bröstarvingar. För att den efterlevande maken inte ska ärva den enskilda egendomen krävs, precis som i andra fall gällande förordnande för dödsfalls skull, att den avlidne har upprättat testamente där bröstarvingar insatts som testamentstagare.

Att egendomen utgör enskild egendom påverkar dock andelarna av den avlidnes kvarlåtenskap som den efterlevande erhåller genom bodelning med full äganderätt (innebär att man kan testamentera över egendomen) respektive fri förfoganderätt (innebär att man inte kan testamentera över egendomen).

Makar som har särkullbarn

Makar som bara har särkullbarn ärver inte varandra. Önskar man att efterlevande make ska ärva måste testamente upprättas till förmån för maken, dock kan bara hälften av den avlidnes kvarlåtenskap testamenteras bort med full äganderätt, bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilken utgörs av hälften av den avlidnes kvarlåtenskap.

För makar med särkullbarn är det viktigt att upprätta testamente om man  vill skydda den efterlevande maken och för att klargöra hur man önskar fördela kvarlåtenskapen.

Bodelning i anledning av äktenskapsskillnad

När två makar ansöker om äktenskapsskillnad skall deras giftorättsgemenskap upplösas. Dagen för ansökan om äktenskapsskillnad utgör den s k brytdagen, d v s de  tillgångar och skulder som makarna hade per den dagen ska ingå i bodelningen. Finns det enskild egendom ska denna inte ingå i bodelningen.

Sammanfattning – hur egendomen blir enskild

För att skydda egendom från att ingå i bodelning, d v s man vill inte dela egendom med sin make, måste äktenskapsförord upprättas.

För att skydda egendom som man ger bort från att ingå i bodelning måste gåvobrev upprättas med föreskrifter om att egendomen skall utgöra enskild egendom.

För att skydda egendom som någon ärver måste man upprätta testamente med villkor att egendomen skall utgöra enskild egendom.

Norrköping den 22 maj 2016