Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Köp av fastighet - ett handslag räcker inte

Magdalena Persson

Magdalena Persson

| MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, GÖTEBORG

Kort om formkraven vid köp av fastighet.

Skriftlighet och andra formkrav

Muntliga avtal är som utgångspunkt bindande. Det finns inte något generellt krav på att avtal i allmänhet ska ha en viss form. Vid många typer av köp räcker det därför helt enkelt att man kommer överens och skakar hand. Men detta gäller inte köp av fastigheter. Då krävs att avtalet är skriftligt och att det uppfyller vissa andra formkrav. Annars är inte avtalet giltigt.

Bestämmelserna om köp av fastighet finns i Jordabalken. Där anges att fastighetsköp kräver en skriftlig köpehandling som innehåller både säljarens och köparens underskrifter. Köpehandlingen ska dessutom innehålla information om köpeskillingen och en överlåtelseförklaring. Med överlåtelseförklaring menas en uttrycklig förklaring från säljarens sida att denne, genom att köpehandlingen undertecknas och köpeskillingen betalas, överlåter fastigheten till köparen. Eftersom köpehandlingen måste innehålla uppgift om vilken köpeskilling som ska betalas innebär det att en överenskommelse om ett visst pris som görs vid sidan av köpehandlingen ogiltig.

Villkor ska tas in i köpehandlingen

Det är inte ovanligt att säljaren och köparen vill göra fastighetsköpet beroende av vissa villkor. Det är då viktigt att tänka på att de måste tas med uttryckligen i köpehandlingen. Det gäller följande villkor.

  • Villkor som påverkar köpets fullbordan, dvs. själva förvärvet görs
    beroende av villkor. Denna typ av villkor kan inte ha en längre giltighet än
    två år efter undertecknande av avtalet.  
  • Villkor som innebär att säljaren friskriver sig från ansvar om fastigheten skulle frånvinnas köparen, exempelvis på grund av att någon tidigare ägare inte varit rätt ägare till fastigheten.
  • Villkor som inskränker en köpares rätt att överlåta, söka inteckning,i eller upplåta rättighet i fastigheten.

När en fastighet säljs upprättas ofta utöver köpehandlingen, som vanligen kallas köpekontrakt, ett separat köpebrev. Om det föreskrivs i köpehandlingen att även köpebrev skall upprättas innebär det att köpets fullbordan blir villkorat av att köpeskillingen betalas. Fastighetsköpet blir då fullbordat först när köparen genomför betalningen för fastigheten. Om man i köpehandlingen skriver in villkor för köpet så måste de för att bli fortsatt giltiga även tas in i köpebrevet. Vid fastighetsköp är det vanligt att en handpenning betalas i förväg av köparen.

Makes samtycke

Om säljaren av fastigheten är gift krävs som huvudregel den andra makens samtycke till försäljningen.

Bevittning

Säljarens namnteckning ska bevittnas av två personer.

Ansökan om lagfart

En köpare ska söka lagfart för den köpta fastigheten inom tre månader efter att köpet genomförts. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet.