Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Processförfarandet vid domstol i mål om vårdnad, boende och umgänge

Sophie Palmgren Paulsson

Sophie Palmgren Paulsson

| Tre Advokater HB, MALMÖ

Om föräldrar inte kan komma överens i frågor som rör deras barn när det gäller vårdnad, boende och umgänge, kan man till en början få hjälp genom att delta i samarbetssamtal hos Familjerätten som är en del av Socialtjänsten. Syftet med samtalen är att föräldrar tillsammans med särskilt utbildade socialsekreterare ska kunna hitta lösningar i tvistefrågorna, som i slutändan kan nedtecknas i ett giltigt avtal mellan parterna. Om någon överenskommelse inte kan träffas, återstår inget annat än att väcka talan vid domstol (tingsrätt), och få saken prövad. Vad händer sedan?

Ombud

Inledningsvis kan sägas att det i allmänhet är mycket klokt att anlita ett ombud, advokat eller jurist, för biträde. Ditt ombud har till uppgift att föra din talan vid domstolsförhandlingar, upprätta nödvändiga skrivelser och i övrigt vägleda och råda dig till olika ställningstaganden. Det är nämligen många olika frågeställningar som kan uppkomma i mål som gäller barn, och som kan ha betydelse för den fortsatta processen.

Tingsrätten

Talan väcks genom en stämningsansökan till tingsrätten och innehåller yrkanden (vad man vill), grunder (varför man vill det) och omständigheter (uppgifter som beskriver orsaken). Yrkanden kan även framställas interimistiskt, d v s att man av någon anledning vill att tingsrätten fattar ett omedelbart beslut som gäller till dess att något annat bestämts genom dom eller avtal.

Efter det att stämningsansökan getts in, kallas parterna och deras ombud till en muntlig förberedelse på tingsrätten vilket är ett förberedande sammanträde där båda parter får lägga fram sitt yrkande och ange sin inställning. Den muntliga förberedelsen leds av en domare. Det är inte ovanligt att flera muntliga förberedelser äger rum innan målet slutligen är avgjort.

Domstolen har en skyldighet att verka för att parterna kan lösa tvisten genom en överenskommelse. Det är därför mycket vanligt att man vid en muntlig förberedelse diskuterar om det finns en möjlighet att kunna hitta en överenskommelse och om det finns ett intresse hos parterna att delta i någon av de olika möjligheterna till konfliktlösning som kan erbjudas. Domstolen kan förordna att parterna deltar i samarbetssamtal eller att medlare utses. Vissa domstolar tillämpar även en modell som kallas ”konflikt och försoning”. Gemensamt för alla de tre formerna av konfliktlösning, är att man så långt som möjligt strävar efter en samförståndslösning i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Om man inte kan hitta en överenskommelse, fattar tingsrätten ett verkställbart beslut som gäller fram till dess att något annat har bestämts genom dom eller avtal. Tingsrätten kan också förordna att Socialtjänsten ska göra en utredning om vårdnad, boende och umgänge. En sådan utredning omfattar samtal med var och en av parterna, samtal med barnet om utredaren finner det lämpligt, och referenssamtal med t ex lärare, fritids- eller förskolepersonal. När utredningen sammanställs, lämnar även utredaren ett förslag till beslut i de frågor som är aktuella. Utredningen skickas sedan till tingsrätten och ombuden.

Innan målet går vidare till en huvudförhandling, ska en bevisuppgift lämnas. Det innebär att man talar om för tingsrätten vilken bevisning man åberopar till stöd för sitt yrkande. Förutom förhör med var och en av parterna, kan skriftlig bevisning (olika handlingar/utredningar), och/eller muntlig bevisning (vittnen), åberopas.

När tingsrätten kallar till en huvudförhandling innebär det att det är den förhandling där tvistefrågorna avgörs med en dom i målet. Vid själva huvudförhandlingen deltar parterna med sina respektive ombud. Målet kan avgöras antingen med bara en domare, eller med en domare och tre nämndemän. Vid huvudförhandlingen hålls förhör med parterna och eventuella vittnen, och annan bevisning presenteras. Därefter meddelar tingsrätten en dom, som kan gälla interimistiskt till dess att den har vunnit laga kraft.

Den part som inte är nöjd med domen, har möjlighet att överklaga den till hovrätten och begära prövningstillstånd. Det innebär att hovrätten endast under vissa förutsättningar tar upp ett mål om vårdnad, boende och umgänge, till prövning.

Rättegångskostnader

Till skillnad från vad som gäller för de flesta andra tvistemål som förekommer i domstol, är huvudregeln att var och en av parterna svarar för sina rättegångskostnader. Det innebär att var och en betalar sitt respektive ombuds arvode, t ex genom beviljat rättsskydd eller beviljad rättshjälp.