Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Vad innebär en kommersiell tvist?

Pär Andersson

Pär Andersson

| Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, MALMÖ

Nedan görs några noteringar rörande vad en tvist typiskt sett kan tänkas innebära för en näringsidkare. Inledningsvis kan sägas att varje tvist är unik – den ena tvisten skiljer sig som regel mycket från andra. Få företag tvistar ofta utan det är många gånger en sällan förekommande händelse. Det gör också att man kanske saknar rutiner och erfarenheter av hur en tvist ska hanteras. Situationen är också olika beroende på om man är potentiell kärande (den som driver kravet) eller svarande (den som försvarar sig mot kravet).

När det visar sig att parter har olika uppfattning om sina rättigheter och skyldigheter, ofta typiskt så att en part anser sig ha ett krav på en annan part att utföra något eller betala visst belopp, har en konflikt uppstått. I en sådan situation aktualiseras en mängd olika frågeställningar. Det kan vara sådant som den egna sidans ekonomiska förutsättningar att driva en tvist, relationen framgent med motparten, motpartens ekonomi, betydelsen av tvisten för verksamheten i övrigt, de egna organisatoriska resurserna, rättsskyddsförsäkring m.m. Många gånger tar tvister mer tid än vad man inledningsvis uppskattat och drar också mer resurser och kostnader än vad som förutsetts. En advokat kan biträda genom att göra en utredning av situationen och kritiskt granska förutsättningarna för företaget att tillvarata sin rätt.. Detta sker som regel genom att tillgängligt skriftligt underlag granskas och personer av betydelse för händelseförloppet intervjuas. Aktuella rättsliga frågor identifieras och bedöms. Många gånger är bevisfrågor avgörande, alltså frågor om vem som ska bevisa vissa fakta och vad som sker om bevisningen inte är tillräckligt stark. I inledningsskedet är det ofta lämpligt att göra en så grundlig bedömning som är rimligen möjlig. Advokaten behöver också sätta sig in i klientens kommersiella behov och begränsningar samt även överväga motpartens situation. Baserat på en sådan processlägesbedömning och andra relevanta faktorer kan sedan en diskussion föras kring vad som är en lämplig strategi för klienten (exempelvis driva tvisten eller förlikas).

Om ett företag antingen som kärande väljer att driva en tvist eller som svarande måste gå i svaromål, bör företaget vara medvetet om att en tvist ofta kan komma att ställa stora krav på (deltagarna från) den egna organisationen. Många gånger kan det krävas att personer som antingen har varit involverade i händelseförloppet eller som annars har sakkunskap i de tvistiga frågorna sätter av en hel del tid för att hjälpa till i tvisten. Eftersom en tvist också kan komma att pågå under flera år och behovet av resurser är mycket ojämnt fördelat över tid, kan detta innebära en del utmaningar för den egna organisationen. Även på ledningsnivå krävs typiskt sett engagemang såsom exempelvis i samband med strategiska överväganden och beslut inom ramen för en tvist. Behovet av resurser från den egna organisationen och även från företagets ledning följer förstås den tidplan som beslutas av domstol eller skiljenämnd och kan komma att kollidera med de krav som finns från verksamheten i övrigt. Dessa aspekter på tvistande kan inte sällan komma att underskattas.

Advokaten kan i viss mån sägas ha dubbla roller. I relation till klienten är fråga om att bland annat på ett kritiskt samt objektivt sätt utvärdera klientens sak och ge råd om vad som är bästa handlingsalternativet samt även beskriva vad behandlingsalternativen innebär däribland avseende risk. Advokaten kan även i övrigt hjälpa klienten att bevaka sina rättigheter såsom med reklamation m.m. I förhållande till motparten lägger advokaten fram klientens sak på bästa sätt och argumenterar därvid för den ståndpunkt som klienten intar. Advokaten kan också bistå med genomgång av förebyggande åtgärder i avsikt att minska risken för konflikter och genom utbildning skapa en medvetenhet om riskerna i verksamheten.