Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Vad är en advokat?

Advokaternas arbete utförs inom ramen för lag och etiska regler som bland annat ska skydda klientens intressen. Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet. Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat.

Alla advokater är skyldiga att följa lag och god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns nedtecknad i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Regelverkets huvudsakliga uppgift är att värna klientens intressen. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Den som anlitar en advokat ska kort sagt kunna känna sig säker på att advokaten alltid ser till klientens intressen. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag.

Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaterna. Om disciplinnämnden anser att en advokat brutit mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd. Påföljderna är erinran, varning (som kan kombineras med en straffavgift om högst 50 000 kronor) och i de allvarligaste fallen uteslutning. Justitiekanslern, som utövar tillsyn över Advokatsamfundet, kan i vissa fall begära om- eller överprövning av nämndens beslut.

Eftersom kraven för att få bli advokat är höga, och advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn i arbetet, är advokattiteln en kvalitetsstämpel.

Vilka krav ställs på den som vill bli advokat?

Den som vill bli advokat ska först genomgå cirka fem års juridisk utbildning och avlägga en jur. kand.- eller juristexamen vid universitet. Det krävs också minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, som anställd biträdande jurist vid en advokatbyrå, eller vid egen juridisk byrå.
För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs i dag också advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination. Slutligen kontrolleras att den sökande har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet.

Alla advokater omfattas av ett obligatoriskt försäkringsskydd, som skyddar klienten om advokaten begår något fel.

Advokat och jurist – vad är det för skillnad?

Jurist är inte någon skyddad titel. Vanligen brukar man med jurist mena en person som avlagt jur. kand.-examen, men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Advokattiteln är däremot en straffrättsligt skyddad titel. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga, se ovan under rubriken Vilka krav ställs på den som vill bli advokat?. Förutom utbildningen krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete. Den som vill bli advokat måste också avlägga en skriftlig examen i konstitutionell rätt samt en muntlig examen för att kunna visa att han eller hon är lämplig för yrket. Advokater måste också vidareutbilda sig fortlöpande.