Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Disciplinanmälan

Om du anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan du anmäla advokaten till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, som prövar ärendet.

Innan du skickar in en disciplinanmälan är det viktigt att du läser igenom informationen nedan.

  • För att anmärkningar mot en advokat ska kunna prövas i sak krävs normalt att du är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken.
  • Om du själv inte är berörd av anmärkningarna som riktas mot advokaten utan du ska göra en disciplinanmälan för någon annans räkning måste du, för att Advokatsamfundet ska kunna behandla din skrift som en disciplinanmälan, ge in en fullmakt som visar att du är behörig att företräda personen i fråga i ett disciplinärende mot advokaten hos Advokatsamfundet.
  • Disciplinnämnden är inte skyldig att pröva omständigheter som ligger mer än tre år tillbaka i tiden. 
  • Det åligger dig som anmälare och den anmälde advokaten att presentera det material som ska åberopas. Disciplinnämnden har ingen skyldighet att bedriva egen utredning. Härtill kommer att disciplinnämnden saknar möjlighet att ålägga annan än advokat att inkomma med svar. Detta utesluter i och för sig inte att disciplinnämnden i undantagsfall inhämtar externt material från tredje man. För det fall du i disciplinärendet vill åberopa yttranden från utomstående, åligger det dig att inhämta skriftligt yttrande från dem och att inge dessa yttranden i ärendet. 
  • Förfarandet är skriftligt.
  • Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av dig som anmälare. Justitiekanslern, som utövar tillsyn över disciplinnämndens verksamhet, har i vissa fall möjlighet att överklaga disciplinnämndens beslut. Advokat som blir utesluten ur samfundet kan också överklaga beslutet. 
  • Disciplinnämnden beslutar enbart i frågor om god advokatsed.

Mall för disciplinanmälan hittar du här