Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Anmälan till Konsumenttvistnämnden

Om du är konsument och har ett krav mot en advokat eller en advokatbyrå avseende en tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit dig, och det inte gick att uppnå en lösning i samförstånd kan du skicka in kravet till Konsumenttvistnämnden.

Är du en konsument?

En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Konsumenttvistnämnden är inrättad för att öka skyddet för konsumenter inom EU. Ett dödsbo är inte en konsument. Konsumenttvistnämnden prövar därför inte tvister mellan exempelvis dödsbon eller enskilda dödsbodelägare och boutredningsmän.

Har du ett krav mot en advokat i anledning av en advokattjänst?

Konsumenttvistnämnden prövar krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av en advokattjänst. Kravet får inte understiga 1 000 kronor och får inte överstiga 200 000 kronor.

En advokattjänst är en tjänst som utförts av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.

Har du försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten?

För att Konsumenttvistnämnden ska kunna pröva en tvist måste du först skriftligen ha klagat till din advokat. Du måste ha försökt lösa tvisten i samförstånd med advokaten innan du kan skicka in ditt krav till Konsumenttvistnämnden.

Som en del av försöket att nå en lösning i samförstånd måste du låta advokaten kontakta sitt försäkringsbolag för att se om frågan kan lösas inom ramen för dennes försäkringsavtal. 

Först om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd kan du vända dig till Konsumenttvistnämnden.  

Om du har kommit fram till att du är konsument, att problemet rör en advokattjänst, att du skriftligen har klagat till din advokat och att någon lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås, bör du vara medveten om att det finns tvister som Konsumenttvistnämnden ändå inte prövar.

Nämnden kommer inte att pröva tvisten om:

  • du inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten,
  • värdet av vad som begärs understiger 1 000 kronor,
  • värdet av vad som begärs överstiger 200 000 kronor,
  • ditt krav kommer in senare än ett år efter det att du skriftligen framställde ett klagomål till advokaten såvida inte synnerliga skäl föreligger,
  • ärendet inleds av okynne eller kravet saknar grund,
  • du skickat in ett ofullständigt krav och nämnden begärt en komplettering som du inte gett in,
  • utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen,
  • tvisten med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra nämnden från att fungera effektivt, eller
  • tvisten redan handläggs eller är avgjord av domstol.

Tvisten kommer heller inte att prövas om du inte betalar avgiften om 100 kronor eller om nämnden redan har prövat tvisten. Nämnden kommer heller inte att pröva tvister som redan är föremål för prövning hos advokatens försäkringsgivare.

Konsumenttvistnämnden prövar tvister som har uppstått efter den 11 januari 2016.

Observera att denna sida enbart ger förkortad information om förfarandet i Konsumenttvistnämnden. För mer information om Konsumenttvistnämnden och om hur man skickar in ett krav gå till www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden