Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Missnöjd med en advokat?

Om du är missnöjd med en advokat kan du vända dig till någon av Advokatsamfundets två nämnder.

Om du anser att din advokat brutit mot de etiska reglerna kan du göra en anmälan till disciplinnämnden. Om du har ett ekonomiskt krav mot advokaten kan du skicka in det till Konsumenttvistnämnden. 

Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla advokater måste följa god advokatsed. Om du anser att en advokat har brutit mot god advokatsed kan du göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Om disciplinnämnden finner att advokaten har agerat i strid med god advokatsed tilldelas advokaten en disciplinär påföljd. De påföljder som kan komma i fråga om disciplinnämnden finner att en advokat har åsidosatt god advokatsed. Påföljderna är erinran, varning, varning med straffavgift (1 000–50 000 kronor) och uteslutning ur Advokatsamfundet. I fall där en påföljd inte anses nödvändig kan en prövningsavdelning eller disciplinnämnden göra ett uttalande.

Att göra en anmälan kostar ingenting. Normalt prövar disciplinnämnden bara anmälningar där anmälaren är klient, motpart eller på något annat sätt berörd av saken.

Disciplinnämndens beslut kan inte överklagas av anmälaren.

Se mer information om hur man gör en disciplinanmälan: Disciplinanmälan

För information om Disciplinnämnden och dess sammansättning gå till: www.advokatsamfundet.se

Krav till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Den 11 januari 2016 inrättades Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden kan till exempel, efter en skälighetsprövning, sätta ner ett arvode.

Konsumenttvistnämnden prövar tvister som har uppstått efter den 11 januari 2016.

Innan man vänder sig till Konsumenttvistnämnden måste man skriftligen ha klagat till sin advokat och försökt lösa tvisten i samförstånd med denne.

Kostnaden för att skicka in ett krav är 100 kronor och du kan aldrig bli ansvarig för motpartens kostnader.

För mer information om Konsumenttvistnämnden gå till: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller: Krav till Konsumenttvistnämnden