Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Tillsyn

Allmänt om Advokatsamfundets tillsynsverksamhet

En av Advokatsamfundets viktigaste uppgifter är att garantera en etisk och professionellt hög kvalitet och kompetens inom advokatyrket, liksom att i övrigt verka för att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. För att kunna uppfylla denna uppgift och för att även kunna säkerställa advokatväsendets oberoende och självreglering samt för att vidmakthålla det stora förtroendet för yrkestiteln advokat, utövar Advokatsamfundet genom styrelsen och disciplinnämnden tillsyn över advokatkåren på flera sätt.

En väsentlig del av tillsynen hänför sig i dag till den disciplinära verksamheten. Ett disciplinärt tillsynsärende initieras regelmässigt genom att en disciplinanmälan kommer in till Advokatsamfundet, i vilken kritik riktas mot en advokats agerande. Advokatsamfundet kan emellertid också genom information som erhållits eller inhämtats på initiativ från generalsekreteraren, efter beslut från styrelsen, själv initiera ett disciplinärende mot en advokat. De påföljder som kan komma i fråga om disciplinnämnden finner att en advokat har åsidosatt god advokatsed. Påföljderna är erinran, varning, varning med straffavgift (1 000–50 000 kronor) och uteslutning ur Advokatsamfundet. I fall där en påföljd inte anses nödvändig kan en prövningsavdelning eller disciplinnämnden göra ett uttalande. För mer information om disciplinnämnden, gå till: https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Disciplinnamnd/

Advokatsamfundet utför även en aktiv tillsyn över landets advokater och advokatbyråer i syfte att dels stärka legitimiteten i Advokatsamfundets tillsyn, dels för att öka möjligheterna att stödja advokatbyråerna och ledamöterna. Tillsynen sker både genom att Advokatsamfundet skriftligen inhämtar information och genom föranmälda byråbesök. Som exempel kan nämnas att alla advokatbyråer har att ge in revisorsintyg från en revisor. Advokatsamfundet har även en skyldighet att effektivt övervaka och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att advokater och advokatbyråer som omfattas av penningtvättslagstiftningen följer densamma, bland annat i fråga om utbildning, administration och rutiner som krävs enligt lagen.