Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Vad kan jag förvänta mig av en     advokat?

Advokatens roll är att inom ramen för lag och god advokatsed företräda sin klient och tillvarata dennes intressen.

Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat. Advokattiteln är skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för inträde är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en jur. kand.-examen, krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete. Den som vill bli advokat måste också avlägga en  skriftlig examen i konstitutionell rätt samt enmuntlig examen för att kunna visa att han eller hon är lämplig för yrket. Advokater måste också vidareutbilda sig fortlöpande.

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed, som utgör en viktig del av advokaternas etiska ramverk.

Regelverkets huvudsakliga uppgift är att värna klientens – den som anlitar advokater – intressen. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler. Den som anlitar en advokat ska kunna känna sig säker på att advokaten hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag.