Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Offentligt biträde

I vissa typer av mål och ärenden kan en domstol eller myndighet besluta att du har rätt till ett offentligt biträde.

Ett offentligt biträde är en person som ska tillvarata ditt intresse i ett ärende och vara ett stöd under din process. Det är den domstol eller den myndighet som handlägger ditt mål eller ärende som beslutar om offentligt biträde ska förordnas. Kostnaden för ett offentligt biträde betalas av staten.

Till offentligt biträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Man kan själv föreslå vem som ska förordnas som offentligt biträde och då ska denne förordnas om det inte finns särskilda skäl mot det.

Domstolen förordnar som regel offentliga biträden till enskild i mål eller ärenden avseende tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka. Även i mål och ärenden rörande avvisning eller utvisning förordnar domstolen eller myndigheten som regel ett offentligt biträde åt den enskilde.

För mer information gå till: http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Sa-avgors-mal-i-forvaltningsratten/Offentligt-bitrade/