Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Särskild företrädare för barn

Om brott begåtts mot barn ska i vissa fall en särskild företrädare för barn förordnas. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet.

En särskild företrädare för barn ska förordnas om brott som kan föranleda fängelse begåtts mot ett barn under 18 år:

  • om vårdnadshavaren är misstänkt för brottet, eller
  • om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte befaras inte komma att ta tillvara barnets rätt.

Åklagaren ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Domstolen kan tillfälligt (interimistiskt) förordna en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, om det är nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara.

Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Den särskilda företrädaren övertar därmed helt vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet när det gäller det rättsliga förfarandet. En särskild företrädare för barn är oftast en advokat som uppfyller särskilda krav på lämplighet.

Den särskilda färeträdaren är inte ombud för barnet utan företräder barnet i vårdnadshavarens ställe under förundersökning och rättegång och ska ta tillvara barnets rätt för att förbättra förutsättningarna för att utreda brottsmisstankar mot barnets anhöriga och till förebyggande av att övergrepp mot barnet fortsätter.

En viktig uppgift för den särskilde företrädaren är att vara ett stöd för barnet så att obehaget vid förhör, läkarundersökning och liknande blir så litet som möjligt. Den särskilda företrädaren ska och har alltid rätt att delta vid förhör som hålls med barnet. Kallelser och underrättelser som annars skulle ha ställts till vårdnadshavaren ska skickas till den särskilda företrädaren.

Den särskilda företrädaren får betalt av staten och kostar inget för barnet.

För mer information gå till: http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Brottsoffer/Om-du-behover-hjalp/