Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Är arvodet skäligt?

Det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt.

Alla advokater är skyldiga att följa reglerna om god advokatsed.

Enligt de vägledande reglerna ska det arvode som en advokat debiterar vara skäligt.

Vid en bedömning av vad som är skäligt arvode för ett uppdrag får beaktas vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

Advokaten får som huvudregel inte ingå avtal med klienten om arvode som ger rätt till en kvotdel av uppdragets resultat.

Regler om arvode och redovisning m.m. finns i kapitel 4 i de vägledande reglerna om god advokatsed.